Obchodní podmínky

Před provedením rezervace si prosím pozorně přečtěte tyto obchodní podmínky.

Tyto Smluvní podmínky, vydané společností Local Travels s.r.o. („nás“, „my“, „náš“), stanoví a) podmínky používání webu umístěného na adrese http://local-travels.cz/ a jeho subdomén („web“), b) podmínky, za kterých si můžete vy („vy“, „váš“, „uživatel“) rezervovat zájezd nebo výlet s námi a za jakých podmínek bude poskytnut, a c) všeobecné podmínky vztahující se na obě předchozí části těchto podmínek („Podmínky“). Před rezervací zájezdu si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používáním naší webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázání těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínky, nebudete si moci zarezervovat žádný z našich zájezdů a neměli byste používat náš web.

A. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBU

 1. O Local Travels s.r.o.

1.1 Web je vlastněn a spravován cestovní kanceláří Local Travels s.r.o., obchodující jako Local Travels, IČ: 08726329, se sídlem: náměstí Republiky 17, 362 51 Jáchymov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 38654/KSPL.

1.2 Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@local-travels.cz nebo prostřednictvím Kontaktního formuláře na webových stránkách.

 1. Webové stránky

Informace obsažené na těchto webových stránkách byly připraveny výhradně za účelem poskytování informací o různých zájezdech a výletech nabízených na našem webu a provádění online rezervací zájezdů a výletů a nesmí být použity za žádným jiným účelem.

 1. Duševní vlastnictví

3.1 Web, včetně, ale nejen, log, grafiky, ochranných známek, autorských práv atd., Je naším duševním vlastnictvím, které je námi vlastněno a /nebo k němu máme licenci. 

3.2 Není-li výslovně stanoveno jinak, nemůže být žádná část těchto Podmínek převáděna z nás na vás, veškerá práva duševního vlastnictví, která jsou námi vlastněna a / nebo k nim máme licenci (včetně obsahu na Webových stránkách), a všechna práva, titul a zájem v těchto právech duševního vlastnictví se vztahují výhradně na nás a / nebo naše poskytovatele licence.

3.3 Je výslovně zakázáno:

3.3.1. Reprodukovat, kopírovat, editovat, přenášet, nahrávat nebo upravovat za jiným účelem jakoukoliv část z materiálů na našich webových stránkách;

3.3.2 Odstraňování, úpravy, pozměňování nebo používání jakýchkoli registrovaných nebo neregistrovaných značek / log, které jsou v našem vlastnictví a/ nebo k nim máme licenci; a

3.3.3 Učinit cokoliv, co by mohlo být považováno za zneužití dobré pověsti Webu nebo by mohlo být považováno za porušení duševního vlastnictví, které je námi vlastněno a/nebo k němu máme licenci, bez předchozího písemného souhlasu vlastníka tohoto duševního vlastnictví.

 1. Používání a přístup k webové stránce.

4.1 Používáním naší webové stránky přijímáte veškerá rizika spojená s používáním této webové stránky, včetně rizika poškození vašeho počítače, softwaru nebo dat jakýmkoli virem, který by mohl být přenášen nebo aktivován přes naši webovou stránku nebo váš přístup k ní. 

4.2 Tyto webové stránky budete používat pouze pro osobní a soukromé účely.

4.3 Dostupnost webových stránek může být narušena událostmi nebo okolnostmi, které jsou mimo naši kontrolu, mimo jiné včetně poskytovatelů služeb třetích stran, geografických nebo atmosférických podmínek, místních fyzických překážek, funkcí softwaru a hardwaru nebo funkčnosti operačního systému vašeho osobního počítače.

4.4 Spoléháme se na poskytovatele služeb tzv. třetích stran (jako jsou poskytovatelé sítí, datová centra a poskytovatelé telekomunikačních služeb), aby vám zajistili přístup na webové stránky a jejich obsah. Přestože se snažíme poskytovat nejlepší úroveň služeb, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že neslibujeme, že webové stránky budou vždy nepřetržitě fungovat a budou bezchybné. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které můžete utrpět v důsledku zpoždění nebo selhání této webové stránky.

4.5 Jsme oprávněni na základě vlastního uvážení pozastavit webové stránky (zcela nebo částečně) z jakéhokoli důvodu, včetně oprav, plánované údržby nebo změn, a nejsme zodpovědní za jakékoliv ztráty, škody, náklady nebo výdaje vyplývající z jakéhokoliv pozastavení nebo nedostupnosti webové stránky nebo v souvislosti s ním.

 1. Zřeknutí se odpovědnosti

5.1 Děláme vše, co je v naší kompetenci, abychom zajistili, že informace obsažené na webových stránkách jsou v době zveřejnění správné. Vyhrazujeme si právo na změny.

5.2 Veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách slouží pouze jako informace a v žádném případě nepředstavuje radu jakéhokoliv charakteru. Vaše použití a spoléhání se na obsah zpřístupněný na webových stránkách je na vaše vlastní riziko a neneseme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním a spoléháním se na takový obsah.

5.3 Na webových stránkách se mohou čas od času objevit odkazy na webové stránky třetích stran. Neneseme žádnou odpovědnost za tyto webové stránky třetích stran a nepřijímáme žádnou odpovědnost za dostupnost, vhodnost, spolehlivost nebo obsah takových webových stránek třetích stran a nutně neschvalují názory vyjádřené v nich.

B. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ NAŠICH ZÁJEZDŮ NEBO VÝLETU

 1. Zájezd

1.1 Veškeré informace o zájezdech, které nabízíme, najdete na našich webových stránkách („Zájezdy“). Vezměte prosím na vědomí, že informace o jakémkoliv zájezdu na webových stránkách slouží pouze pro vaši informaci a nepředstavují závaznou nabídku. Během procesu rezervace vám bude poskytnuta závazná nabídka. (viz bod 2 tohoto dokumentu).

 1. Postup rezervace

2.1. Rezervace může být provedena pouze na základě písemné žádosti, jako je e-mail nebo kontaktní formulář na našich webových stránkách, kde uvedete o jaký zájezd nebo výlet máte zájem. Jakékoliv žádosti podané ústně nebudou přijaty. Nejsme zodpovědní za chyby ve vaší rezervaci, měli byste vyplnit vaši rezervaci pečlivě.   

2.2 Na základě vaší rezervace vám bude poskytnuta závazná nabídka obsahující podrobné informace o zájezdu a cenu zájezdu. Vydání závazné nabídky je na našem absolutním uvážení. Můžeme odmítnout vydat závaznou nabídku z jakéhokoli důvodu. Pokud závazná nabídka nestanoví jinak, její platnost končí po 14 dnech od jejího vydání. Poté může být nabídka přijata pouze s naším písemným souhlasem. Nezaručujeme, že závazná nabídka bude zcela v souladu s požadavky zahrnutými ve vaší rezervaci a nemáme žádnou povinnost napravit jakékoliv nesrovnalosti po uzavření smlouvy v souladu s bodem. 2.4 této smlouvy. Proto byste si měli pečlivě přečíst a zkontrolovat námi vystavenou závaznou nabídku. 

2.3 S přijetím závazné nabídky souhlasíte provedením platby za těchto platebních podmínek uvedených v závazné nabídce a v sekci 3 tohoto dokumentu:

(a) celá částka v případě jednodenních a kratších výletů, pokud není uvedeno jinak v závazné nabídce

(b) záloha, uvedená v závazné nabídce (do 15% z celkové ceny zájezdu) v případě vícedenních zájezdů. 

Závazná nabídka je přijata, jakmile je platba připsána na náš účet.

2.4 Přijetím závazné nabídky podle článku 2.3 této smlouvy se uzavírá právně závazná smlouva mezi vámi a námi o zájezdu nebo výletu, jejíž podmínky jsou uvedeny v těchto Podmínkách a ve vámi přijaté závazné nabídce („Smlouva“).

2.5 Po uzavření smlouvy vám bude zasláno potvrzení rezervace, které zahrnuje potvrzení smlouvy a souhrnné informace o rezervovaném zájezdu nebo výletu. („potvrzení rezervace“). Potvrzení rezervace jsou zaslána e-mailem na adresu, kterou nám poskytnete v době rezervace. Jste zodpovědní za to, že vaše e-mailová adresa bude správná. Nejsme zodpovědní za potvrzení rezervace zaslané na nesprávné e-mailové adresy vámi zadané.

2.6 Je vaší povinností předložit potvrzení rezervace na začátku zájezdu nebo výletu (tištěné nebo na vašem mobilním zařízení). Máme právo vás vyloučit z účasti na zájezdu nebo výletu, pokud nepředložíte potvrzení rezervace. Nejsme zodpovědní za ztrátu, odcizení nebo zničení vašeho potvrzení rezervace.

2.7 Všechna potvrzení rezervace jsou nepřenosná.

 1. Cena a platební podmínky

3.1 Cena zájezdu nebo výletu je sjednána ve Smlouvě

3.2 Cena nezahrnuje občerstvení a vstupné (není-li uvedeno jinak ve Smlouvě) místní dopravu na místo setkání, mezinárodní dopravu, ubytování v destinaci před nebo po více denním zájezdu nebo cestovní pojištění. Pozorně si přečtěte, co je zahrnuto v ceně, před tím než přijmete závaznou nabídku.

3.3 Ceny jsou uvedeny v KČ a EUR a platby v jiných měnách jsou předmětem devizového kurzu v den provedení platby.

3.4 Jakékoliv platby musí být provedeny podle těchto Podmínek jednou z následujících možností: 

(a) převod pomocí vašeho účtu na TransferWise

(b) převod pomocí vašeho účtu na PayPal

(c) Převod pomocí bankovního účtu

Poplatky spojeného s převodem nejsou zahrnuty v ceně žádného z našich zájezdů nebo výletů.

Používáte-li k platbám třetí stranu, mohou se na vás vztahovat podmínky upravující používání jejich služeb. Před využitím služeb třetí strany se seznamte s jejich podmínkami. 

3.5 V případě, že cena zájezdu nebyla v okamžiku uzavření smlouvy zcela uhrazena v souladu s ustanovením 2.3 této smlouvy (tj. Byla uhrazena pouze záloha), zbývající částku z celkové ceny zájezdu je nutno uhradit nejpozději 40 dní před začátkem zájezdu, pokud není dohodnuto jinak.

3.6 Sjednanou cenu zájezdu nebo výletu máme právo zvýšit v následujících případech:

 1. a) v případě, že průměrné ceny paliva (nafty) vzrostou nejméně o 10% ve srovnání s průměrnými cenami paliva (nafty) v době uzavření dohody, může vám být účtován příplatek 200 Kč za osobu.

(b) v případě, že se směnný kurz CZK k USD nebo EUR podle České národní banky zvýší nejméně o 10% ve srovnání se směnným kurzem CZK k USD nebo EUR podle České národní banky v době uzavření smlouvy (kurz použitý k určení ceny zájezdu), může být cena zájezdu zvýšena o počet %, o který se kurz zvýšil.

3.7 O změně ceny zájezdu nebo výletu vás budeme písemně informovat nejméně 21 dnů před jeho/jejím začátkem.

3.8 Máte právo na snížení ceny zájezdu v případě, že cena pohonných hmot nebo směnné kurzy klesnou za obdobných podmínek, které jsou uvedené výše (v bodech 3.6 a 3.7 těchto podmínek).

 1. Změny týkající se zájezdů a výletů 

Pokud si přejete změnit některé služby po uzavření smlouvy, musíte nás o tom informovat e-mailem. Změny podléhají zcela našemu uvážení. Každá taková změna povede k přepočtu celkových nákladů. Pokud změny povedou ke zvýšení ceny, nepotvrdíme vámi požadované změny, dokud nebude přijata dodatečná platba.

 1. Zrušení zájezdu, vrácení peněz a změny

5.1 Vaší rezervaci můžete zrušit, a odstoupit tak od smlouvy, pouze písemně. Žádost o zrušení nám musíte poslat před zahájením výletu nebo zájezdu. V takovém případě vám bude vrácena zaplacené částka, nebo záloha, snížená o storno poplatky, pokud jsou uplatnitelné, do 14 dnů. Naše storno podmínky jsou následující:

(a) půldenní výlety – pokud nám zašlete žádost o zrušení rezervace více než 48 hodin před začátkem výletu, storno poplatek je 0% z celkové ceny prohlídky; pokud nám zašlete žádost o zrušení rezervace 48 hodin nebo méně před začátkem výletu, je storno poplatek 100% z celkové ceny výletu;

(b) jednodenní výlety – pokud nám zašlete žádost o zrušení rezervace více než 7 dní před začátkem výletu, storno poplatek je 0% z celkové ceny výletu; pokud nám zašlete žádost o zrušení rezervace 7 až 5 den před začátkem výletu, storno poplatek činí 50% z celkové ceny výletu; pokud nám zašlete žádost o zrušení výletu 4 dny nebo méně před začátkem výletu, je storno poplatek 100% z celkové ceny výletu;

(c) vícedenní zájezdy – pokud nám zašlete žádost o zrušení rezervace více než 30 dní před začátkem zájezdu, storno poplatek je 0% z celkové ceny zájezdu; pokud nám pošlete žádost o zrušení rezervace 29 až 21 den před začátkem zájezdu, storno poplatek činí 50% z celkové ceny zájezdu; Pokud nám pošlete žádost o zrušení rezervace 20 dnů nebo méně před začátkem zájezdu, storno poplatek je 100% z celkové ceny zájezdu

5.2 Smlouva mezi námi a vámi zaniká, pokud je zájezd nebo výlet zrušen námi, zejména v případě Událostí mimo naši kontrolu (jak je uvedeno v článku 9 této Smlouvy), které nám brání v uskutečnění zájezdu nebo výletu. V takovém případě budete mít nárok na vrácení Ceny po odečtení všech poplatků za poštovné a/nebo poplatky za platby kartou a/nebo poplatky za převod. Vrácení peněz musí být vámi požadované do 1 měsíce od data zájezdu. Dále můžeme ukončit Smlouvu, pokud porušíte její podmínky.

5.3 Smlouva mezi námi a vámi zaniká, pokud je zájezd nebo výlet zrušen námi, v případě, že není naplněn nejnižší počet účastníků, uvedený v závazné smlouvě. V tomto případě máme právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě, která nesmí být kratší než: 

(a) 20 dní před zahájením zájezdu v případě zájezdu trvajícího déle než 6 dní,

(b) 7 dní před zahájením zájezdu v případě zájezdu trvajícího 2 až 6 dní, 

(c) 48 hodin před zahájením zájezdu nebo výletu v případě zájezdu nebo výletu  trvajícího méně než 2 dny

5.4 Za ztracené nebo odcizené potvrzení rezervace nebude poskytnutá žádná náhrada.

5.5 V případě, že je zájezd nebo výlet zrušen nebo změněn na jiné datum Vás budeme informovat, berete však na vědomí a souhlasíte, že je vaší odpovědností zkontrolovat, zda jste zadali správné kontaktní údaje, abychom vás mohli informovat. Neodpovídáme za žádné ztráty, které vám vzniknou v důsledku toho, že nám poskytnete nesprávné kontaktní údaje (např. E-mailovou adresu nebo mobilní číslo).

 1. Chování na zájezdu a výletě

6.1 Naše zájezdy mohou zahrnovat vstup na místa třetích stran, včetně restaurací, obchodů (navštívená místa). Je vaší odpovědností dodržovat všechny zásady, postupy a bezpečnostní opatření platná při návštěvě a na jakémkoliv navštíveném místě. Je vaší odpovědností informovat navštívená místa a vašeho průvodce o všech alergiích nebo dietě. Nejsme zodpovědní za žádné ztráty nebo zranění, ke kterým dojde na navštívených místech.

6.2 Jste zodpovědní za zajištění veškeré vlastní dopravy na/z místa setkání pro daný zájezd nebo výlet.

6.3 Vyhrazujeme si právo odmítnout vaší účast na zájezdu nebo vás vyloučit ze zájezdu bez jakékoliv finanční kompenzace z důvodu vašeho pozdního příjezdu, po užití (pokud se nám zdá, že jste použili) alkohol nebo drogy, hrubého, vyhrožujícího, opilého nebo jiného antisociálního chování (včetně kouření) v nekuřáckých oblastech, nesoucí útočné zbraně nebo nezákonné látky nebo pořizování neautorizovaných zvukových, obrazových nebo fotografických nahrávek.

6.4 Nabízíme zájezdy a výlety po Evropě a zákony o konzumaci alkoholu se liší v jednotlivých zemích. Je vaší výhradní odpovědností seznámit se a dodržovat při průběhu zájezdu místní zákony (např. Zákonný věk pro konzumaci alkoholu).

6.5 Zájezdy a výlety objednané prostřednictvím webových stránek slouží pouze pro osobní potřebu a pro účely vaší strany. Vyhrazujeme si právo zrušit zakoupené zájezdy nebo výlety, pokud existuje, nebo máme-li podezření, na jakýkoliv další prodej nebo pokus o další prodej jiné osobě. To mimo jiné zahrnuje zájezdy prodávané prostřednictvím třetích stran. Držiteli přeprodaného zájezdu nebo výletu může být odmítnuta účast bez nároku na jakoukoliv náhradu.

6.6 Doporučujeme vám uzavřít cestovní pojištění po dobu trvání cesty, zvláště pokud plánujete zúčastnit se potenciálně nebezpečných sportů a aktivit. Pokud nemáte sjednané pojištění, nedoporučujeme se takových aktivit účastnit. Zavazujete se, že nás zbavujete jakékoliv odpovědnosti za náklady vzniklé v důsledku nezařízení pojistného krytí.

6.7 Nemáme žádnou odpovědnost za nepřesnosti v dokumentaci, kterou přinesete sebou na zájezd nebo výlet.

6.8 Jste povinni dodržovat pokyny našich zástupců (zejména Průvodců) které souvisí se zájezdem nebo výletem.

 1. Ochrana dat

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se všemi příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Zásady zpracování jsou uvedeny v našich Zásadách zpracování osobních údajů a cookies.

 1. Omezení odpovědnosti

8.1 Pokud nedodržíme podmínky Smlouvy, jsme odpovědní za ztrátu nebo škodu, která vám vznikne a která je předvídatelným důsledkem porušování těchto podmínek nebo nedodržení přiměřené péče a dovedností. Ztráta nebo poškození je předvídatelné, pokud je buď zřejmé, že k němu může dojít, nebo pokud jsme v době uzavření Smlouvy věděli, že k tomu může dojít, například pokud jste s námi během procesu rezervace o tom jednali

8.2 Nejsme zodpovědní za žádné ztráty nebo škody, které nelze předvídat.

8.3 V žádném případě naše celková odpovědnost za škody způsobené vám nebo jiné osobě nepřekročí částku trojnásobku celkové ceny zájezdu nebo výletu bez ohledu na způsob požadavku.

8.4 Nevylučujeme ani nijak neomezujeme naši odpovědnost za:

8.4.1 smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců a dodavatelů;

8.4.2 podvod nebo podvodné nepravdivé informace; nebo

8.4.3 jakákoliv jiná odpovědnost, kterou nelze zákonem omezit nebo vyloučit.

 1. Události mimo naši kontrolu

9.1 Nejsme zodpovědní za neplnění nebo zpoždění kterékoliv z našich povinností podle těchto Podmínek, které je způsobeno událostí mimo naši kontrolu.

9.2 Událost mimo naši kontrolu znamená jakýkoli čin nebo událost, která je mimo naši možnou kontrolu, včetně, aniž by byl výčet omezující, stávky, výluky nebo jiné akce třetích stran, občanské nepokoje, nepokoje, invaze, teroristický útok nebo hrozba teroristického útoku, válka (ať už deklarovaná či nikoli) nebo hrozba nebo příprava na válku, požár, výbuch, bouřku, povodeň, zemětřesení, pokles, virovou epidemii nebo jinou přírodní katastrofu nebo selhání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí.

9.3 Pokud dojde k události mimo naši kontrolu, která ovlivňuje plnění našich závazků vůči vám:

9.3.1 budeme vás kontaktovat, jakmile to bude možné, abychom vás informovali; a

9.3.2 naše závazky vůči vám budou pozastaveny a vyhrazujeme si právo zrušit všechny zájezdy a výlety ovlivněné událostí mimo naši kontrolu; v takovém případě budete mít nárok na vrácení peněz podle článku 5.2 této smlouvy.

C. OBECNÉ PODMÍNKY

 1. Obecné

1.1 Tyto Podmínky se řídí právním ustanovením České republiky a obě strany podléhají výlučné jurisdikci místního soudu této země, v případě vzniknutí sporu ohledně výkladu nebo plnění Podmínek. V případě jakýchkoliv sporů vzniklých na základě těchto Podmínek, soudní řízení musí být zahájeno u českých soudů. 

1.2 Tyto Podmínky se nevztahují na nikoho jiného. Tyto Podmínky jsou mezi vámi a námi. Žádná jiná osoba nemá žádná práva na jejich vymáhání. Žádná ze zúčastněných stran nebude muset získat souhlas jiné osoby, aby mohl ukončit smlouvu nebo provést jakékoli změny těchto podmínek.

1.3 Pokud soud shledá část těchto Podmínek neplatnou nebo nevynutitelnou, zbývající část zůstane v platnosti. Každé z ustanovení těchto Podmínek funguje samostatně. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některá ustanovení těchto Podmínek jsou nezákonná, zbývající ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

1.4 V případě, že dojde ke zpoždění z naší strany při uplatnění těchto Podmínek, můžeme je vymáhat později. Pokud nebudeme okamžitě reagovat na porušení těchto Podmínek, nebrání nám to, abychom později podnikly patřičné kroky proti vám.

1.5 Tyto Podmínky a jakýkoli dokument, který je v nich výslovně uveden, představují úplnou dohodu mezi vámi a námi týkající se používání webové stránky a rezervace zájezdů a výletů a nahrazují jakoukoli předchozí dohodu, porozumění nebo uspořádání mezi vámi a námi, ústně nebo písemně. 

1.6 Používáním našich webových stránek se zaručujete, že:

1.6.1 jste právně schopni uzavřít závazné smlouvy podle právních předpisů své země; v případě, že nejste, musíte požádat rodiče nebo zákonného zástupce, který je ze zákona schopen uzavřít závazné smlouvy, aby jednal vaším jménem

1.6.2 rodič nebo zákonný zástupce někoho, kdo není právně způsobilý uzavírat závazné smlouvy, odpovídá za zajištění toho, aby jednání dané osoby bylo vždy v souladu s těmito podmínkami.

 1. Změna Podmínek

Máme právo čas od času tyto Podmínky revidovat a měnit, mimo jiné včetně změn, které odrážejí současné tržní podmínky ovlivňující naše podnikání, změny v technologii, změny platebních metod a změny příslušných zákonů a regulačních požadavků. Takové změny nebudou mít vliv na Smlouvy uzavřené před datem účinnosti změny, ani na závazné nabídky vydané před datem účinnosti změny.

 1. Informace o řešení mimosoudních sporů pro spotřebitele (ADR)

V případě jakéhokoli sporu mezi námi a vámi vyplývajícího ze Smlouvy nebo z těchto Podmínek, můžete požádat v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele o alternativní postup řešení sporů u České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Česká republika.

Další informace týkající se řešení mimosoudních sporů jsou k dispozici na této webové stránce: https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 1. Platnost Podmínek

Tyto podmínky jsou platné od 9. 6. 2020

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using in Privacy Policy.